Uitvoering

Nu de ambities van het sportakkoord zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bij het akkoord betrokken organisaties en instellingen. De partners zijn immers allemaal een inspanningsverplichting aangegaan om de ambities en acties te realiseren.

Inspanningsverplichting

Deelname aan het sportakkoord brengt voor de betrokken partijen geen juridisch afdwingbare verplichtingen met zich mee, maar is ook niet vrijblijvend. Door in te stemmen met de actiepunten waarbij zij expliciet worden genoemd, gaan de partners een inspanningsverplichting aan. M.a.w. de partners beloven elkaar om zich in te spannen om die actiepunten te realiseren, of daaraan bij te dragen.

 

Stimuleringsbudget

Om de uitvoering van de actiepunten te bevorderen kan ondersteuning worden geboden. Zo is er een potje geld om actiepunten sneller, makkelijker of beter te realiseren. Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget. De aanvraagprocedure die daarbij wordt gehanteerd is eenvoudig en wordt uiteengezet op deze pagina. Aanvragen voor 2020 kunnen tot en met 30 september 2020 worden ingediend.

Ondersteuning

Vanuit de landelijke sportorganisaties kunnen sportclubs ook een een beroep doen op andere vormen van ondersteuning. En ook daar is een potje geld waar eventueel uit kan worden geput. Over een en ander is meer te lezen op deze pagina.

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat alles niet blijft steken in goede voornemens zullen de partners meewerken aan de monitoring van de verschillende actiepunten. Zij zullen desgevraagd informatie verstrekken over de voortgang van de acties die zij in het kader van het sportakkoord ondernemen. Daardoor kan op de website van het sportakkoord en in nieuwsbrief van Beverwijk Fit & Actief verslag worden gedaan van de vorderingen.

 

Uitwisseling informatie en ervaring

Alle partners komen eenmaal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en eventueel ook samen nieuwe actiepunten te formuleren.