Stimuleringsbudget

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage te krijgen voor de realisatie van actiepunten uit het sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Budget

Voor de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord krijgt de gemeente Beverwijk in 2020 en 2021 van het rijk een budget van €30.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de coördinatie van het sportakkoord (met behulp van bijvoorbeeld website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten). Het restant (€25.000 per jaar) wordt beschikbaar gesteld aan de organisaties die zich hebben aangesloten bij het sportakkoord én actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit dat akkoord.

Wie kan aanvragen?

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Omvang bijdrage en aanvraagtermijn

De organisaties kunnen via de sportregisseur een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van minimaal €250 en maximaal €3.000. De sportregisseur beoordeelt samen met een klankbordgroep de aanvragen en verdeelt het budget, dat door de gemeente wordt uitgekeerd. In de klankbordgroep zijn gemeente en sport vertegenwoordigd. Voor 2020 kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 30 september 2020. In het najaar wordt bekendgemaakt hoe en wanneer bijdragen uit het budget voor 2021 kunnen worden aangevraagd.

 

Eerste toekenningen

Op 31 januari 2020 is bij de ondertekening van het sportakkoord bekendgemaakt welke organisaties als eerste een bijdrage ontvangen. Dat zijn LTC DEM en het Sportfondsenbad. LTC DEM is €1.000 toegekend voor een grote sportdag voor leerlingen uit het primair onderwijs die de tennisclub samen met volleybalvereniging Jonas en basketbalclub Racing Beverwijk in september gaat organiseren. Het Sportfondsenbad kreeg €600 voor de opzet van een pilot dat samen met ViVa! Zorggroep waarbij ouderen uit woonzorgcentrum Lommerlust in staat worden gesteld om te zwemmen. Ook kreeg het sportfondsenbad een bijdrage van €250 om het bad open te stellen voor de zwemverenigingen die mee willen doen aan de Dag van de Sport die later dit jaar in Beverwijk zal worden gehouden. Via de Nieuwsbrief Beverwijk Fit & Actief houden wij u op de hoogte van toekenningen en gerealiseerde actiepunten.

Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget kunnen uitsluitend worden ingediend via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier (zie de knop onderaan deze pagina) en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • De aanvrager heeft zich aangesloten bij het sportakkoord Beverwijk en heeft als ‘captain’ het voortouw bij de realisatie van een of meer actiepunten.

 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het sportakkoord.

 • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer ambities uit het sportakkoord.

 • De realisatie van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.

 • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal €250, maximaal €3.000) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.

 • Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.

 • De aanvraag wordt tijdig en compleet ingediend. Er is geen herstelmogelijkheid.

 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

 • Zodra positief wordt beslist op een aanvraag krijgt de aanvrager ook de beschikking over de toegekende middelen.

 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.

 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.

 

Criteria

Wanneer de termijn voor indiening van aanvragen is verstreken, worden de aanvragen beoordeeld. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ is dus niet van toepassing. Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden tegelijk beoordeeld. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget  worden gehanteerd zijn:

 

 • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het sportakkoord?

 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

 • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund?

 

Het is de bedoeling om het stimuleringsbudget te gebruiken om verschillende ambities en uiteenlopende organisaties te ondersteunen, maar het budget niet te versnipperen. De bijdragen moeten in alle gevallen relevant zijn. Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.

 

Beoordeling

Daar waar de sportregisseur of een van de leden van de klankbordgroep een zakelijk belang heeft bij de honorering van een aanvraag, praten en beslissen zij niet mee over de betreffende aanvraag waarbij zij direct of indirect een belang bij zou kunnen hebben.