Sportakkoord Beverwijk

Het sportakkoord is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente. Een set afspraken voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking die de sport in de gemeente een boost kan geven. Het sportakkoord bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Beverwijk geformuleerd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten. Daar wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het sportakkoord.

Gezamenlijk beleid

Ook al heeft de gemeente het initiatief genomen bij de totstandkoming van het lokale sportakkoord. Het is géén gemeentelijke beleidsnota over sport. Het is een document van alle bij het akkoord betrokken sportorganisaties, maatschappelijke instellingen én de gemeente. Een gezamenlijk beleidsdocument dat door nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking de sport in de gemeente een boost kan geven.

Afspraken

​Het sportakkoord legt vast door wie zal worden samengewerkt, welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Het is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente.

  • Die aanzet tot uitvoering

  • Prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding

  • Bijdraagt aan versterking van de sport zelf en/of vergroting van de maatschappelijke functies van de sport

Algemene doelstellingen en concrete initiatieven

De afspraken die gemaakt worden hebben enerzijds betrekking op gezamenlijke algemene doelstellingen: de ambities. Anderzijds gaat het ook om heel concrete activiteiten van één of meer organisaties en instellingen: de actiepunten. Het sportakkoord bestaat daarom ook uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in 's-Hertogenbosch geformuleerd. Het tweede deel is een lijst met actiepunten.

Beide documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en alle betrokken organisaties en instellingen. Het ambitiedocument is te vinden op deze pagina. Daar is ook te lezen hoe organisaties en instellingen zich kunnen aansluiten bij het sportakkoord.

 

De actielijst vind je op deze pagina. Alle partijen die bij actiepunten worden genoemd, hebben ingestemd met de geformuleerde tekst. Organisaties en instellingen die niet genoemd worden bij actiepunten maar daar wel aan mee willen doen, kunnen dat ook doorgeven. Er kunnen ook nog nieuwe actiepunten worden toegevoegd.

Niet vrijblijvend

Elke organisatie die meedoet aan het sportakkoord onderschrijft de gedeelde algemene doelstellingen en gaat aan de slag om de actiepunten waarover zij afspraken heeft gemaakt te realiseren.

Stimuleringsbijdragen en ondersteuning

​Voor de uitvoering van de activiteiten die in het sportakkoord zijn neergelegd krijgt de gemeente van het rijk een bescheiden uitvoeringsbudget. Uit dit potje geld worden stimuleringsbijdragen verstrekt. Daarnaast wordt door landelijke sportorganisaties ook ondersteuning geboden. Lees alles over stimuleringsbijdragen en ondersteuning op deze pagina.