Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan dertien verschillende sessies gehouden. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn.

Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

Sportaanbieders gaan vaker kennis en ervaring delen en organisatorisch meer samenwerken:

 • sportief of sporttechnisch: evenementen, trainingsgroepen, ontwikkeling nieuw aanbod;

 • bestuurlijk en organisatorisch: werving vrijwilligers, scholing, inkoop, administratie, financieel beheer, gebruik Bosa-regeling;

 • periodiek terugkerende netwerkbijenkomsten.

 
Sessie 2: Delen accommodaties en materialen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer gebruik maken van elkaars;

 • accommodaties;

 • materialen.

 

Sessie 3: Openbare ruimte beweegvriendelijker

Gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan mogelijkheden verkennen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen, bijvoorbeeld:

 • wandelroutes bij bedrijventerreinen;

 • Daily Mile routes in wijken, rond scholen;

 • parken;

 • schoolpleinen;

 • speelplekken.

 

Sessie 4: Verduurzaming sportaccommodaties

Sportaanbieders met accommodaties in eigendom en/of beheer gaan onderzoeken hoe zij deze (verder) kunnen verduurzamen en zo (meer) kunnen besparen op energie door slimme maatregelen en verstandige investeringen:

 • energiescans

 • gezamenlijk investeren

 

Sessie 5: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Er zullen meer initiatieven worden genomen nemen en meer menskracht worden ingezet om sportaanbieders te ondersteunen. Dat zal gebeuren door:

 • deskundigheidsbevordering (aanbod informatie, themabijeenkomsten en cursussen);

 • praktische ondersteuning (inzet buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners);

 • verbreding aandacht en ondersteuning naar sportaanbieders;

 • inzet social return regeling voor ondersteuning sportclubs;

 • vergroting bekendheid en verbetering functioneren vrijwilligerscentrale;

 • introductie vrijwilligerspas.

 

Sessie 6: Extra aandacht voor een gezonde leefstijl in sportomgeving

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan gericht aandacht schenken aan:

 • gezonde voeding in sportkantines;

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines;

 • rookvrij maken sportcomplexen;

 • promotie gezonde leefstijl.

 

Sessie 7: Vergroten mogelijkheden voor aangepast sporten

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen door mensen met een handicap, chronisch ziekte, autisme en andere beperkingen bevorderen door:

 • verbreding buddy-systeem aangepast sporten met inzet studenten (INHolland) naar meer opleidingen;

 • verzorging door sportaanbieders van combi-trainingen voor sporters met en zonder beperking;

 • advisering en ondersteuning trainers aangepast sporten door deskundige professionals;

 • pilot samenwerking verzorgingstehuizen en zwembad bij organisatie zwemmen voor ouderen met fysieke beperkingen en/of dementie;

 • onderzoek naar verbetering vervoersmogelijkheden voor aangepaste sporters;

 • intensivering samenwerking professionals Beverwijk en Heemskerk in het kader van Uniek Sporten;

 • Introductie sportpas uniek sporten

 • meer onderlinge samenwerking woon-zorginstellingen voor mensen met beperking bij ontwikkeling aanbod sport en bewegen;

 • In bestaande en nieuwe vormen van sportpromotie en -stimulering ook aandacht voor aanbod aangepast sporten.

 
Sessie 8: Meer ouderen in beweging

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan meer ouderen in beweging brengen door:

 • samenwerking bij organisatie activiteiten;

 • ontwikkeling nieuwe activiteiten;

 • verbetering vervoersmogelijkheden.

 

Sessie 9: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente gaan zich inspannen om meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport door:

 • uitbreiding financiële regelingen voor minder draagkrachtigen die tussen wal en schip vallen;

 • meer voorlichting doelgroepen en sportaanbieders over bestaande regelingen.

 

Sessie 10: Meer kennisdeling en samenwerking sport en zorg

Aanbieders van sport en zorg gaan meer structureel samenwerken en ook kennis en ervaring uitwisselen.

 • netwerk sport en zorg opzetten;

 • aanbod aan laagdrempelig bewegingsactiviteiten door sportaanbieders inzichtelijk maken voor zorgverleners;

 • gebruik sportfaciliteiten door zorgaanbieders met laagdrempelig beweegaanbod.

 

Sessie 11: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sportorganisaties en maatschappelijke instellingen gaan sport en bewegen stimuleren door het organiseren van:  

 • nieuw sportaanbod;

 • nieuwe sport- en beweegactiviteiten;

 • nieuwe evenementen;

 • nieuwe voorzieningen.

 

Sessie 12: Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sportorganisaties en maatschappelijke organisaties gaan sport en beweging extra stimuleren door nieuwe arrangementen te introduceren en nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie, zoals:

 • sportpas;

 • sportbuddy’s;

 • gezamenlijk informatieplatform;

 • gezamenlijke promotiecampagne.

 
Sessie 13: Meer samenwerking tussen sport en onderwijs om kinderen meer en beter te laten bewegen

Sportorganisaties en onderwijsinstellingen gaan meer samenwerken om kinderen meer en beter te laten bewegen:

 • sportkennismakingsprogramma via onderwijs

 • meer (verschillende) clinics door sportaanbieders in onderwijs;

 • bewegingsonderwijs op locatie en verzorgd door sportaanbieders;

 • naschools sportaanbod;

 • scholentoernooien in meer sporten en/of andere opzet;

 • screening motorische vaardigheden;

 • motorische remedial teaching.