Ondersteuning

Om de actiepunten uit het sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. De partners in het akkoord kunnen daarom een beroep doen op financiële als organisatorische ondersteuning. Beverwijk Fit & Actief neemt het stokje over van de sportformateur en zal bij de uitvoering van de actiepunten zorg dragen voor coördinatie en ondersteuning

Stimuleringsbudget Beverwijk

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

 

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

De organisaties kunnen voor 2020 via de sportregisseur een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen van €250 tot €3.000. De sportregisseur beoordeelt samen met de klankbordgroep de aanvragen en verdeelt het budget, dat door de gemeente wordt uitgekeerd. In het najaar zal bekend worden gemaakt hoe de aanvragen voor 2021 kunnen worden ingediend. 

De aanvraagprocedure is eenvoudig. Deze wordt samen met de criteria die worden gehanteerd bij de behandeling van aanvragen op deze pagina toegelicht. Het is tot en met 30 september 2020 mogelijk om aanvragen in te dienen voor actiepunten die in 2020 worden opgepakt.

Stimuleringsbudget landelijke sport

Voor sportclubs is er naast het lokale stimuleringsbudget ook nog een subsidiepotje beschikbaar van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden.

Clubs kunnen maximaal €850 aanvragen wanneer zij een project starten om nieuwe sporters aan de club te binden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Meer informatie over deze subsidieregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op deze website.

Sommige sportbonden hebben in het kader van het landelijke sportakkoord ook nog subsidieregelingen in het leven geroepen voor sportclubs in hun eigen tak van sport. Alle sportclubs doen er dan ook goed aan om de website, nieuwsbrieven en berichten van hun eigen bond goed in de gaten de houden.

Kleine beweegsubsidie

Voor bewegingsstimulering van kinderen van nul tot vier jaar is ook een apart subsidiepotje. Dat wordt beheerd door het Kenniscentrum Sport. Organisaties die zich richten op het activeren van (groot)ouders/verzorgers van kinderen van nul tot vier jaar kunnen een aanvraag doen. In totaal ontvangen 30 lokale organisaties een subsidie van maximaal €1.500. Daarbij wordt ook gevraagd om eigen inzet van tijd of financiële middelen. Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 februari 2020.

De subsidievoorwaarden zijn te downloaden van deze website.

​Services

Naast de bovengenoemde stimuleringsbudgetten in geld is er ook een budget aan zogenoemde services beschikbaar. Dat zijn cursussen, themabijeenkomsten, vormen van ondersteuning en procesbegeleiding die landelijke sportorganisaties kosteloos aanbieden. Een goede indruk van de beschikbare mogelijkheden biedt deze brochure.

 

Sportclubs in Beverwijk kunnen in de komende jaren aanspraak maken op diensten ter waarde van €10.500. De services kunnen worden aangevraagd via de adviseur lokale sport.

Aanvragen kunnen via e-mail doorlopend worden ingediend en worden gehonoreerd zolang het budget niet is uitgeput.