Acties

Zoals gemeld, bestaat het sportakkoord uit twee delen. In het eerste deel worden de gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen in Beverwijk geformuleerd. Dat deel komt elders op deze website uitgebreid aan bod. Op deze pagina gaat alle aandacht uit naar de vertaling van de algemene ambities in concrete actiepunten. In de actielijst wordt op een rijtje gezet met welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking praktisch invulling zal worden gegeven aan het sportakkoord.

Van ambities naar acties

De ambities in het sportakkoord zijn breed en algemeen geformuleerd. Zij worden geconcretiseerd in een aantal actiepunten. De partners in het sportakkoord delen de ambities, maar kunnen - gegeven hun uiteenlopende mogelijkheden - niet in alle gevallen (evenveel) bijdragen aan de realisatie ervan.

 

Een sportvereniging heeft bijvoorbeeld niet de middelen en mogelijkheden om de openbare ruimte in te richten, maar zij kan de ambitie om die openbare ruimte beweegvriendelijker te maken natuurlijk wel onderschrijven. Omgekeerd is het niet aan de gemeente om te bepalen hoe het assortiment van een sportkantine eruit ziet, maar kan zij vanzelfsprekend weer wel de ambitie delen om in de sportomgeving extra aandacht te geven aan een gezonde leefstijl.

Het idee achter het sportakkoord is, dat ambities worden gedeeld en dat alle partners naar eigen inzicht en eigen vermogen proberen bij te dragen aan de realisatie daarvan. Dat doen zij door het voortouw te nemen tot, of aan te sluiten bij, specifieke actiepunten.

 

Actielijst goedgekeurd

Op grond van de ingediende en besproken ideeën is eerst een concept actielijst opgesteld. Dit concept is ter goedkeuring aan alle partijen voorgelegd. Zij konden voorstellen doen om de tekst aan te passen. Ze konden zelfs nog besluiten om af te zien van betrokkenheid bij een actiepunt. Daar stond tegenover dat op verzoek ook nog nieuwe actiepunten konden worden toegevoegd. En dat organisaties ook konden aangeven dat zij mee wilden doen aan actiepunten waar zij nog niet bij werden genoemd. Van alle mogelijkheden is gebruik gemaakt. De actielijst is inmiddels vastgesteld. Alle organisaties die bij de actiepunten worden genoemd hebben daarmee ingestemd.

Ook meedoen?

Wil jouw organisatie ook partner worden in het sportakkoord?  Laat het weten! Wil jouw organisatie aansluiten bij een of meer actiepunten, of nieuwe actiepunten toevoegen? Geef het door! Dat kan door gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier Druk op de knop hieronder en vul het formulier in.

Inspanningsverplichting

Deelname aan het sportakkoord brengt voor de betrokken partijen geen juridisch afdwingbare verplichtingen met zich mee, maar is ook niet vrijblijvend. Door in te stemmen met de actiepunten waarbij zij expliciet worden genoemd, gaan de partners een inspanningsverplichting aan. M.a.w. de partners beloven elkaar om zich in te spannen om die actiepunten te realiseren, of daaraan bij te dragen.

 

Uitvoering

De vaststelling van de actielijst is belangrijk, maar het komt natuurlijk vooral ook aan op de uitvoering. daarvoor ligt het initiatief bij de verschillende partners in het sportakkoord. Lees meer over de uitvoering, de ondersteuning, de borging en monitoring van het sportakkoord op deze pagina.