Aanpak lokaal sportakkoord

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Vervolgens is een onafhankelijke sportformateur aan de slag gegaan. Hij heeft afgelopen jaar vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is een sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

Aan de basis van het sportakkoord ligt een intentieverklaring die in het voorjaar van 2019 is getekend door vertegenwoordigers van lokale overheid, sport, zorg, welzijn en onderwijs. Sportambtenaar Niels Veen nam hiervoor het initiatief. Cees van der Meulen (Beverwijkse Sportraad), Angelique de Vries (kbs De Sleutelbloem), Carolina van der Aa (Stichting Welzijn Beverwijk), Linda Hienkens (Heliomare) en Hayder Errol (wethouder Beverwijk) hebben hun handtekening gezet.

Sportformateur

In het verlengde van deze intentieverklaring is een onafhankelijke sportformateur ingeschakeld. Jan Janssens ging in mei 2019 in die rol aan de slag. Hij heeft het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Na het tekenen van het sportakkoord is het stokje overgenomen door een sportregisseur. Meer over de sportregisseur is te lezen op deze pagina.

Werkwijze 

De aanpak die is gevolgd kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst heeft de sportformateur uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in Beverwijk.

  • Daarnaast is hij in gesprek gegaan met organisaties uit de gemeente. Hij inventariseerde de ambities, uitdagingen en ideeën en heeft gekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat heeft hij op verschillende manieren gedaan, langs digitale weg en in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna heeft hij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uitgewerkt in actiepunten voor het concept sportakkoord. In het akkoord probeert hij heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de Beverwijkse sport (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord heeft de sportformateur ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

  • Wanneer het sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de uitvoering van de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werkt de sportformateur een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit lokale overheid, sport, welzijn, zorg en onderwijs.

 

​​Startbijeenkomst

​Op dinsdag 25 juni vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente, maar ook met de gemeente Heemskerk en de sportformateur die daar actief is. Over de aanpak van de startbijeenkomst is meer te lezen op deze pagina.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de werkconferentie zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

De personen die betrokken waren bij de start van het proces (de intentieverklaring) werden uitgenodigd  om als klankbordgroep te fungeren bij het vervolg. Zij werden enkele malen door de sportformateur geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan denken zij mee over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor Beverwijk is dat Hubert Habers. Hij heeft de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

Op dinsdag 15 oktober stond een werkconferentie met 13 thematische sessies gepland. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrieven

Via nieuwsbrieven informeerde de sportformateur alle personen en organisaties die belang hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de verschenen nieuwsbrieven op deze pagina. Na het tekenen van het sportakkoord worden partners via de nieuwsbrief van Beverwijk Fit & Actief geïnformeerd. Meer informatie over Beverwijk Fit & Actief en inschrijven voor de nieuwsbrief van Beverwijk Fit & Actief kan via deze link.

Ondertekening sportakkoord

Dit hele proces is op 31 januari 2020 afgerond met de ondertekening van het sportakkoord.

Ondersteuning bij uitvoering

Na de ondertekening van het sportakkoord kan een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van de  actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.